Adjectives /İngilizce Sıfatlar, Sayı Sıfatları ve Belgisiz Sıfat
Ders Dökümanları

» Adjectives /İngilizce Sıfatlar, Sayı Sıfatları ve Belgisiz Sıfat


ADJECTIVES IN ENGLISH

İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar genel olarak isimlerden önce gelir ve ismin rengini tadını kokusunu ve durumunu bildirir.

He is an intelligent student. (O, zeki bir öğrencidir.)

She is a pretty girl. (O, güzel bir kızdır.)

İngilizce'de sıfatlar genellikle sonuna aldıkları eklerle tanınabilir. Belli başlı sıfatlar aşağıda verilmiştir:
-al: typical (tipik), special (özel), international (uluslararası), industrial (endüstriyel), mental (zihinsel), physical (fiziksel), general (genel)
-ant: pleasant (hoş, samimi, memnun), significant (önemli), tolerant (hoşgörülü), variant (varyant, değişiklik gösteren)
-ent: different (farklı), patient (sabırlı), sufficient (yeterli), excellent (harika), frequent (sık)
-ous: serious (ciddi), anxious (endişeli, kaygılı), nervous (sinirli, gergin), dangerous (tehlikeli), obvious (apaçık, açık, belirli), famous (meşhur), conscious (endişeli)
-ic: horrific (korkunç) , democratic (demokratik), scientific (bilimsel), platonic (platonik), sympathetic (sempatik), basic (temel)
-y: dirty (kirli), dusty (tozlu), messy (dağınık), noisy (gürültülü), sandy (kumsal), stony (taşlı), rocky (kayalık), healthy (sağlıklı), hungry (aç), angry (sinirli)
-ive: active (faal, hareketli), passive (pasif), attractive (çekici, cazibeli), expensive (pahalı)
-able: comfortable (rahat), enjoyable (eğlenceli, neşeli), fashionable (modaya uygun)
-ible: possible (mümkün), horrible (korkunç)
-ful: useful (faydalı), careful (dikkatli), beautiful (güzel), skilful (becerikli), grateful (memnun), faithful (inançlı)
-less: useless (faydasız, yarasız), careless (dikkatsiz), breathless (nefessiz)
-ed: bored (canı sıkılmış, bıkkın, usanmış), tired (yorgun), surprised (şaşırmış), worried (endişelenmiş), confused (kafası karışmış), excited (heyecanlı)
-ing: interesting (ilgi çekici), boring (sıkıcı, usandırıcı), tiring (yorucu), surprising (şaşırtıcı), worrying (endişelendirici), confusing (kafa karıştırıcı), exciting (heyecan verici)

Yukardaki tabloda verilenlerin dışında her hangi bir ek almadan kullanılan sıfatlar da vardır:

good (iyi), fast (hızlı), pretty (güzel), big (büyük), small (küçük), tall (uzun), great (büyük), long (uzun), large (geniş), hard (sert, zor) gibi sıfatlar bunlara örnek verilebilir..

Sıfatlar / Adjectives / ingilizce Dersi

ingilizce Türkçe Sözlük de bir sıfat bir isim ya da zamiri niteleyen bir sözcüktür.Adjective'ler varlıkların renklerini ,biçimlerini ,durumlarını , miktar ve sayılarını , nasıl olduklarını belirtirler.

Sıfatlar genelde " being verb / linking verb " lerden sonra ve niteledikleri isim ve zamirlerden önce gelirler. What kind of , which one , how , how much ,how many gibi soruların yanıtını verirler.

Aşağıda sıfatlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir :

1- Önlerine getirilek olumsuzluk veren ön eklerle ( prefix ) , çoğu sıfat olumsuz hale getirilebilir .

un ön eki alan fiillere bazı örnekler :
happy mutlu necessary gerekli
unhappy mutsuz unnecessary gereksiz
clean
temiz kind nazik
unclean pis unkind kaba

dis ön eki alan fiillere bazı örnekler :

respectful
saygılı honest şerefli
disrespectful saygısız dishonest şerefsiz
loyal sadık interested ilgili
disloyal sadakatsiz disinterested ilgisiz

in ön eki alan fiillere bazı örnekler :
formal resmi direct direk
informal resmi olmayan indirect dolaylı
active hareketli expensive pahalı
inactive hareketsiz inexpensive ucuz

il ön eki alan fiillere bazı örnekler :

literate tahsilli logical mantıklı
illiterate tahsilsiz illogical mantıksız

im ön eki alan fiillere bazı örnekler :
mortal ölümlü pratical pratik
immortal ölümsüz impratical elverişsiz
possible mümkün mobile taşınır
impossible imkansız immobile taşınmaz

ir ön eki alan fiillere bazı örnekler :
regular düzenli responsible sorumlu
irregular düzensiz irresponsible sorumsuz
2- Fiilin sonuna - ing konmuş presen participle hali veya fiiliin 3. şekli olan past particible hali çoğunlukla bir sıfat ( adjective ) olarak kullanılabilir.


a - Fiilin present particible şekliyle ismi niteler :

Örnek ( example ) :
boilling water : kaynayan su

i need some boilling water to make tea.


b- Fiilin past particible şekliyle ismi etkiler :

Örnek ( example ) :
baked potato : pişmiş patates

Do you like baked potatos ?

3- Bazı sözcüklere eklenen son eklerle ( suffix ) adjective elde edriz.Bu son ekler isimleri ve fiilleri adjective yaparlar.


Örnekler ( examples ) :
to drink içmek life hayat
drinkable içilebilir lifeless cansız
care özen help yardım
careful dikkatli helpful yardım sever

No & Not

No bir sıfattır ve isimleri niteler.

Örnek ( example ) :
There were no books on the table.
I have no time to waste.

Not bir zarftır ve fiilleri niteler.

Örnek ( example ) :
She does not speak French.
Not many people work on Sundays.

Sıfatlar
ADJECTIVES


İsmi niteleyen kelimelere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar cümle içinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi sıfat grubu olarak da kullanılabilirler. Birden fazla sıfat bir arada kullanıldığında diziliş sıralarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1. adjectives which express judgments and attitudes (lovely, perfect, wonderful, nice, etc.)

2. size, length and height (big, wide, short, etc.)

3. shape (square, oval, round, etc.)

4. colour (red, brown, etc.)

5. origin (Spanish, French, etc.)

6. material (wooden, glass, etc.)

7. purpose (jogging shoes, tea pot, etc.)Bazı sıfatları sonlarına aldıkları eklere göre sınıflandırmak mümkündür. Aşağıdaki tabloya bir göz atalım.

-able/-ible


achievable, capable, illegible, remarkable

-al


biographical, functional, internal, logical

-ful


beautiful, careful, grateful, harmful

-ic


cubic, manic, rustic, terrific

-ive


attractive, dismissive, inventive, persuasive

-less


breathless, careless, groundless, restless

-ous


courageous, dangerous, disastrous, fabulousAncak yukarıdaki tabloda yer almayan sıfat sayısı da oldukça fazladır. Bu sıfatların yukarıdaki tablodaki gibi tipik bir yapısı yoktur. Bu sıfatlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

bad
bright
clever
cold
common
complete
dark
deep
difficult


distant
elementary
good
great
honest
hot
main
morose
old


quiet
real
red
silent
simple
strange
wicked
wide
young

Bazı sıfatların present participle ve past participle yapıları vardır. Present Participle, fiilin sonuna gelen ‘–ing’ takısıyla, past participle ise fiilin sonuna ‘–ed’ takısı getirilerek oluşturulur. ‘–ing’ ile oluşturulan sıfatlar, o şeklide bir duyguya kapılmamızın sebebini ortaya koyarken ‘–ed’ ile biten sıfatlar olaydan etkilenen kişi olarak durumumuzu anlatır.

Cause of feeling Receiver of feeling

alarming alarmed

amusing amused

boring bored

concerning concerned

confusing confused

embarrassing embarrassed

encouraging encouraged

entertaining entertained

exciting excited

exhausting exhausted

frightening frightened

frustrating frustrated

interesting interested

overwhelming overwhelmed

pleasing pleased

relaxing relaxed

satisfying satisfied

shocking shocked

surprising surprised

terrifying terrified

tiring tiredThe show was entertaining. - The children were entertained.

House chores are tiring. - She is tired.

Bazı durumlarda düzensiz fiillerin 3. halleri de sıfat gibi kullanılabilir.

Örnek:broken arrow, torn clothes, sunk ship, sold car, drunk people, hurt feelings

Adjectives
İngilizce Sıfatlar

Sıfatlar, isimlerin nitelik ve niceliklerini bildiren kelimelerdir. Varlıkların nasıl olduklarını, sayılarını bildirirler, yerlerini Işaret eder ve isimlerden önce gelirler.
1) NİTELEME SIFATLARI: Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler.

Little


Küçük
Red

Kırmızı
Large

Geniş

a little bird küçük bir kuş
a red apple kırmızı bir elma
a large room geniş bir oda

2) BELİRTME SIFATLARI: Dört çeşittir. Varlıkların niceliklerini bildirirler.

1. İŞARET SIFATLARI:

This Bu
That Şu
These Bunlar
Those Şunlar

This man Bu adam
That duck Şu ördek
These ducks Bu ördekler
Those pencils Şu kalemler

Sayı Sıfatları ve Belgisiz Sıfatlar


2. SAYI SIFATLARI:

one two three ten twenty first second third

bir iki üç on yirmi birinci ikinci üçüncü

Two books İki kitap
Second class İkinci sınıf
First examination Birinci sınav

3. BELGİSİZ SIFATLAR: (Belirsiz sıfatlar)

Every

Her
Any

Hiç
Some

Bazı

Every body Herkes
Every where Her yer
Any body Herhangi bir kimse
Some one Herhangi biri
Some books Bazı kitaplar

Soru Sıfatları ve İyelik sıfatları

4. SORU SIFATLARI:

Which

Hangi
What

Ne
How many

Kaç tane
How much

Ne kadar

Which book? Hangi kitap?
How many books? Kaç tane kitap?
How much money? Ne kadar para?

At what time? Ne zaman?

6. İYELİK SIFATLARI: Bu sıfatlar birşeyin birisine ait olduğunu bildirirler.

My book
Benim kitabım

Its tail
Onun kuyruğu

Your father
Senin baban

Our mother
Bizim annemiz

His money
Onun parası

Your house
Sizin eviniz

Her cat
Onun kedisi

Their car
Onların otomobili

Sıfatların Dereceleri

İngilizcede niteleme sıfatları düzenli ve düzensiz olarak, yani kurallı veya kuralsız olarak iki şekilde derecelendirilebilir. Düzenli olanları daha ileri derecelendirebilmek için normal sıfatların sonuna “er” getirilir. En ileri dereceler içinse normal sıfatların sonuna “est”, ve başına da mutlaka “the article” getirilir.
Normal Daha ileri derecede En ileri derecede
long uzun longer daha uzun the longest en uzun
rich zengin richer daha zengin the richest en zengin
hot sıcak hotter daha sıcak the hottest en sıcak
great büyük greater daha büyük the greatest en büyük
big büyük bigger daha büyük the biggest en büyük
large geniş larger daha geniş the largest en geniş
wet ıslak wetter daha ıslak the wettest en ıslak
wide geniş wider daha geniş the widest en geniş
tall uzun taller daha uzun the tallest en uzun
high yüksek higher daha yüksek the highest en yüksek
hard katı harder daha katı the hardest en katı
light hafif lighter daha hafif the lightest en hafif
bright parlak brighter daha parlak the brightest en parlak
cheap ucuz cheaper daha ucuz the cheapest en ucuz
ripe olgun riper daha olgun the ripest en olgun
narrow dar narrower daha dar the narrowest en dar
strong kuvvetli stronger daha kuvvetli the strongest en kuvvetli

NOT: “great” değer bakımından büyük, “big” hacim bakımından büyüktür. “Large” iri anlamında geniş, “wide” ise en olarak geniştir.

İki heceden daha uzun olan sıfatları daha ileri dereceye çevirmek için başına “more” edatı getirilir. En ileri dereceye çevirmek için ise sıfatın başına “the most” edatı getirilir.

beautiful güzel

important önemli

necessary lüzumlu
more beautiful daha güzel the most beautiful en güzel

more important daha önemli the most important en önemli

more necessary daha lüzumlu the most necessary en lüzumlu

İleri ve en ileri dereceye çevrilirken belirli bir kurala bağlı olmayan yani düzensiz şekilde değişen sıfatları:
good iyi better daha iyi the best en iyi

bad kötü worse daha kötü the worst en kötü

much fazla more daha fazla the most en fazla

many fazla more daha fazla the most en fazla

little az less daha az the least en az

NOT: “Much” sayılamayan varlıklar, “many” ise sayılabilenler için kullanılır.


Sıfatların Cümle İçindeki Yeri

Sıfatlar cümle içinde tek başlarına özne (subject) yani işi yapan olamaz. Özne daima isim olur. Sıfatlar isim olan bir öznenin baş tarafında bulunurlar ve o ismi süslerler.

A boy is sleeping in the room.
Bir çocuk odada uyuyor.

A young boy is sleeping in the room.
Genç bir çocuk odada uyuyor.

A book is on the table.
Bir kitap masanın üzerindedir.

A green book is on the table.
Yeşil bir kitap masanın üzerindedir.NOT:
Bir veya herhangi bir anlamına kullanılan “a” veya “an” hiçbir zaman sıfatlarla ismin arasına giremez. Yani Türkçedeki gibi, iyi bir adam “good a man” olamaz, iyi bir adam demek istenirse, mutlaka,
a good man iyi bir adam

a beautiful girl güzel bir kız

an historical building tarihi bir bina, denmesi gerekir.

Sıfatlar isim cümlelerinde “direct object” (nesne) olarak tek başına da bulunabilirler. Bu durumda bir isimle birleşip, sıfat tamlaması olarak kullanılmaları gerekmez.

Ali is clever. The coat is wet
Ali akıllıdır. Palto ıslaktır.

She is old. Apples are ripe.
O yaşlıdır. Elmalar olgundur.

They are happy. This river is deep.
Onlar mutludur. Bu nehir derindir.

We are young. Elephants are heavy.
Biz genciz. Filler ağırdırlar.

I am thirsty. The tea is hot.
Ben susadım. Çay sıcaktır.

My father is fat. These roses are red.
Babam şIşmandır. Bu güller kırmızıdırlar.

The book is white. These flowers are beautiful.
Kitap beyazdır. Bu çiçekler güzeldirler.


Sıfatların Cümle İçindeki Kullanışları

Last night the stars were very bright.
Dün gece yıldızlar çok parlaktı.

A large car can not pass through a narrow road.
Geniş bir otomobil dar yoldan geçemez.

We like hot tea.
Biz sıcak çay severiz.

I don’t like cold water.
Soğuk su sevmem.

I am fat.
Ben şişmanım.

I am a fat boy.
Ben şişman bir çocuğum.

Şimdi birbirine eş değerde sıfatlara sahip iki ismin karşılaştırmasını gösteren karşılaştırma cümlelerini görelim.
A

is

as

sıfat

as

B

Ahmet is as fat as Mehmet.
Ahmet, Mehmet kadar şişmandır.

Ayşe is as beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzeldir.

Olumsuzlarda,

Ayşe is not as beautiful as Fatma. v
Veya “as” yerine “so” da kullanılabilir ve,

Ayşe is not so beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzel değildir. Olabilir.

Soruda da aynı iki şekil uygulanabilir.

Is Ayşe as beautiful as Fatma?

Veya

Is Ayşe so beautiful as Fatma?
Ayşe, Fatma kadar güzel midir?

Sıfatların Birbirleri ile Karşılaştırılmaları

Birbirinden Daha İleri Derecede Sıfatlara Sahip İki İsmin Karşılaştırmalı Çatısı


A is ileri derecede sıfat than B A

Ayşe is more beautiful than Fatma.
Ayşe, Fatma’dan daha güzeldir.

My father is fatter than your father.
Benim babam, senin babandan daha şişmandır.

İstanbul is larger than Ankara.
İstanbul, Ankara’dan daha geniştir (büyük).

John is taller than Henry.
John, Henry’den daha uzundur.

My pencil is longer than your pencil.
Benim kalemim, senin kaleminden daha uzundur.

Ali is not younger than Ahmet.
Ali, Ahmet’den daha genç değildir.

Are they more beautiful than these?
Onlar, bunlardan daha güzel midirler?

Birkaç ismin içinden en ileri derecede sıfata sahip karşılaştırma cümleleri:
A is en ileri derecede sıfat B in C


Antalya is the hottest city in Turkey.
Antalya Türkiye’de en sıcak şehirdir.

Istanbul is the largest city in Turkey.
İstanbul Türkiye’de en büyük şehirdir.

My father is the tallest man in our village.
Babam bizim köyde en uzun adamdır.

Is he the fattest man in this office?
O, bu büroda en şişman adam mıdır?

Who is the most beautiful girl in this class?
Bu sınıfta en güzel kız kimdir?

Where is the most expensive cheese?
En pahalı peynir nerededir?
Who is the tallest girl in this town?
Bu kasabada en uzun kız kimdir?


comments powered by Disqus