İngilizce Sıfatlar, Adjective in English, ingilizcede sıfatlar,
Ders Dökümanları

» İngilizce Sıfatlar, Adjective in English, ingilizcede sıfatlar,

ADJECTIVES IN ENGLISH
İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar genel olarak isimlerden önce gelir ve ismin rengini tadını kokusunu ve durumunu bildirir.
He is an intelligent student. (O, zeki bir öğrencidir.)
She is a pretty girl. (O, güzel bir kızdır.)
İngilizce'de sıfatlar genellikle sonuna aldıkları eklerle tanınabilir. Belli başlı sıfatlar aşağıda verilmiştir:
-al: typical (tipik), special (özel), international (uluslararası), industrial (endüstriyel), mental (zihinsel), physical (fiziksel), general (genel)
-ant: pleasant (hoş, samimi, memnun), significant (önemli), tolerant (hoşgörülü), variant (varyant, değişiklik gösteren)
-ent: different (farklı), patient (sabırlı), sufficient (yeterli), excellent (harika), frequent (sık)
-ous: serious (ciddi), anxious (endişeli, kaygılı), nervous (sinirli, gergin), dangerous (tehlikeli), obvious (apaçık, açık, belirli), famous (meşhur), conscious (endişeli)
-ic: horrific (korkunç) , democratic (demokratik), scientific (bilimsel), platonic (platonik), sympathetic (sempatik), basic (temel)
-y: dirty (kirli), dusty (tozlu), messy (dağınık), noisy (gürültülü), sandy (kumsal), stony (taşlı), rocky (kayalık), healthy (sağlıklı), hungry (aç), angry (sinirli)
-ive: active (faal, hareketli), passive (pasif), attractive (çekici, cazibeli), expensive (pahalı)
-able: comfortable (rahat), enjoyable (eğlenceli, neşeli), fashionable (modaya uygun)
-ible: possible (mümkün), horrible (korkunç)
-ful: useful (faydalı), careful (dikkatli), beautiful (güzel), skilful (becerikli), grateful (memnun), faithful (inançlı)
-less: useless (faydasız, yarasız), careless (dikkatsiz), breathless (nefessiz)
-ed: bored (canı sıkılmış, bıkkın, usanmış), tired (yorgun), surprised (şaşırmış), worried (endişelenmiş), confused (kafası karışmış), excited (heyecanlı)
-ing: interesting (ilgi çekici), boring (sıkıcı, usandırıcı), tiring (yorucu), surprising (şaşırtıcı), worrying (endişelendirici), confusing (kafa karıştırıcı), exciting (heyecan verici)
Yukardaki tabloda verilenlerin dışında her hangi bir ek almadan kullanılan sıfatlar da vardır:
good (iyi), fast (hızlı), pretty (güzel), big (büyük), small (küçük), tall (uzun), great (büyük), long (uzun), large (geniş), hard (sert, zor) gibi sıfatlar bunlara örnek verilebilir..

 
Sıfatlar / Adjectives / ingilizce Dersi

ingilizce Türkçe Sözlük de bir sıfat bir isim ya da zamiri niteleyen bir sözcüktür.Adjective'ler varlıkların renklerini ,biçimlerini ,durumlarını , miktar ve sayılarını , nasıl olduklarını belirtirler.
Sıfatlar genelde " being verb / linking verb " lerden sonra ve niteledikleri isim ve zamirlerden önce gelirler. What kind of , which one , how , how much ,how many gibi soruların yanıtını verirler.
Aşağıda sıfatlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir :
1- Önlerine getirilek olumsuzluk veren ön eklerle ( prefix ) , çoğu sıfat olumsuz hale getirilebilir .

un ön eki alan fiillere bazı örnekler :
happy mutlu necessary gerekli
unhappy mutsuz unnecessary gereksiz
clean
temiz kind nazik
unclean pis unkind kaba
dis ön eki alan fiillere bazı örnekler :
respectful
saygılı honest şerefli
disrespectful saygısız dishonest şerefsiz
loyal sadık interested ilgili
disloyal sadakatsiz disinterested ilgisiz
in ön eki alan fiillere bazı örnekler :
formal resmi direct direk
informal resmi olmayan indirect dolaylı
active hareketli expensive pahalı
inactive hareketsiz inexpensive ucuz


il ön eki alan fiillere bazı örnekler :
 

literate tahsilli logical mantıklı
illiterate tahsilsiz illogical mantıksız
im ön eki alan fiillere bazı örnekler :
mortal ölümlü pratical pratik
immortal ölümsüz impratical elverişsiz
possible mümkün mobile taşınır
impossible imkansız immobile taşınmaz
ir ön eki alan fiillere bazı örnekler :
regular düzenli responsible sorumlu
irregular düzensiz irresponsible sorumsuz
 

2- Fiilin sonuna - ing konmuş presen participle hali veya fiiliin 3. şekli olan past particible hali çoğunlukla bir sıfat ( adjective ) olarak kullanılabilir.

a - Fiilin present particible şekliyle ismi niteler :
Örnek ( example ) :
boilling water : kaynayan su

i need some boilling water to make tea.

b- Fiilin past particible şekliyle ismi etkiler :
Örnek ( example ) :
baked potato : pişmiş patates

Do you like baked potatos ?
3- Bazı sözcüklere eklenen son eklerle ( suffix ) adjective elde edriz.Bu son ekler isimleri ve fiilleri adjective yaparlar.

Örnekler ( examples ) :
to drink içmek life hayat
drinkable içilebilir lifeless cansız
care özen help yardım
careful dikkatli helpful yardım sever
No & Not
No bir sıfattır ve isimleri niteler.
Örnek ( example ) :
There were no books on the table.
I have no time to waste.
Not bir zarftır ve fiilleri niteler.
Örnek ( example ) :
She does not speak French.
Not many people work on Sundays.
Sıfatlar
ADJECTIVES
 
İsmi niteleyen kelimelere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar cümle içinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi sıfat grubu olarak da kullanılabilirler. Birden fazla sıfat bir arada kullanıldığında diziliş sıralarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 
1.  adjectives which express judgments and attitudes (lovely, perfect, wonderful, nice, etc.)
2.  size, length and height (big, wide, short, etc.)
3.  shape (square, oval, round, etc.)
4.  colour (red, brown, etc.)
5.  origin (Spanish, French, etc.)
6.  material (wooden, glass, etc.)
7.  purpose (jogging shoes, tea pot, etc.)
 
Bazı sıfatları sonlarına aldıkları eklere göre sınıflandırmak mümkündür. Aşağıdaki tabloya bir göz atalım.        
-able/-ible
achievable, capable, illegible, remarkable
-al
biographical, functional, internal, logical
-ful
beautiful, careful, grateful, harmful
-ic
cubic, manic, rustic, terrific
-ive
attractive, dismissive, inventive, persuasive
-less
breathless, careless, groundless, restless
-ous
courageous, dangerous, disastrous, fabulous
  
Ancak yukarıdaki tabloda yer almayan sıfat sayısı da oldukça fazladır. Bu sıfatların yukarıdaki tablodaki gibi tipik bir yapısı yoktur.  Bu sıfatlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
bad  
bright  
clever  
cold  
common  
complete  
dark  
deep  
difficult
distant  
elementary  
good  
great  
honest  
hot  
main  
morose  
old
quiet  
real  
red  
silent  
simple  
strange  
wicked  
wide  
young
Bazı sıfatların present participle ve past participle yapıları vardır. Present Participle, fiilin sonuna gelen ‘–ing’ takısıyla, past participle ise fiilin sonuna ‘–ed’ takısı getirilerek oluşturulur. ‘–ing’ ile oluşturulan sıfatlar, o şeklide bir duyguya kapılmamızın sebebini ortaya koyarken ‘–ed’ ile biten sıfatlar olaydan etkilenen kişi olarak durumumuzu anlatır. 
Cause of feeling                                       Receiver of feeling
alarming                                                alarmed
amusing                                                amused
boring                                                   bored
concerning                                             concerned
confusing                                               confused
embarrassing                                          embarrassed
encouraging                                            encouraged
entertaining                                            entertained
exciting                                                  excited
exhausting                                             exhausted
frightening                                              frightened
frustrating                                              frustrated
interesting                                              interested
overwhelming                                         overwhelmed
pleasing                                                 pleased
relaxing                                                 relaxed
satisfying                                               satisfied
shocking                                                shocked
surprising                                               surprised
terrifying                                                terrified
tiring                                                     tired
         
The show was entertaining.      -    The children were entertained.
House chores are tiring.    -  She is tired.
Bazı durumlarda düzensiz fiillerin 3. halleri de sıfat gibi kullanılabilir.
 Örnek:broken arrow, torn clothes, sunk ship, sold car, drunk people, hurt feelings
Adjectives
İngilizce Sıfatlar
Sıfatlar, isimlerin nitelik ve niceliklerini bildiren kelimelerdir. Varlıkların nasıl olduklarını, sayılarını bildirirler, yerlerini Işaret eder ve isimlerden önce gelirler. 
1) NİTELEME SIFATLARI: Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler. 
 
Little
 Küçük
Red
 Kırmızı
Large
 Geniş
 
a little bird        küçük bir kuş
a red apple       kırmızı bir elma
a large room     geniş bir oda 
2) BELİRTME SIFATLARI: Dört çeşittir. Varlıkların niceliklerini bildirirler. 
  1. İŞARET SIFATLARI:
 This  Bu
 That  Şu
 These  Bunlar
 Those  Şunlar

  

This man            Bu adam
That duck           Şu ördek

These ducks       Bu ördekler
Those pencils     Şu kalemler

Sayı Sıfatları ve Belgisiz Sıfatlar

 

  1. SAYI SIFATLARI:
one two three ten twenty first second third

bir iki üç on yirmi birinci ikinci üçüncü  
Two books             İki kitap
Second class         İkinci sınıf
First examination   Birinci sınav
  1. BELGİSİZ SIFATLAR: (Belirsiz sıfatlar)
Every
Her
Any
Hiç 
Some
Bazı 

Every body     Herkes
Every where   Her yer
Any body        Herhangi bir kimse
Some one        Herhangi biri
Some books    Bazı kitaplar

Soru Sıfatları ve İyelik sıfatları

  1. SORU SIFATLARI:
Which  
Hangi 
What
Ne
How many
Kaç tane
How much
Ne kadar

Which book?          
Hangi kitap?
How many books?   Kaç tane kitap?
How much money?  Ne kadar para?
At what time?         Ne zaman?
  1. İYELİK SIFATLARI: Bu sıfatlar birşeyin birisine ait olduğunu bildirirler.
My book 
Benim kitabım

Its tail 
Onun kuyruğu 
Your father
Senin baban  
Our mother 
Bizim annemiz 
His money 
Onun parası
Your house 
Sizin eviniz 
Her cat
Onun kedisi  
Their car 
Onların otomobili
Sıfatların Dereceleri
İngilizcede niteleme sıfatları düzenli ve düzensiz olarak, yani kurallı veya kuralsız olarak iki şekilde derecelendirilebilir. Düzenli olanları daha ileri derecelendirebilmek için normal sıfatların sonuna “er” getirilir. En ileri dereceler içinse normal sıfatların sonuna “est”, ve başına da mutlaka “the article” getirilir. 
Normal Daha ileri derecede En ileri derecede
long uzun longer daha uzun the longest en uzun
rich zengin richer daha zengin the richest en zengin
hot sıcak hotter daha sıcak the hottest en sıcak
great büyük greater daha büyük the greatest en büyük
big büyük bigger daha büyük the biggest en büyük
large geniş larger daha geniş the largest en geniş
wet ıslak wetter daha ıslak the wettest en ıslak
wide geniş wider daha geniş the widest en geniş
tall uzun taller daha uzun the tallest en uzun
high yüksek higher daha yüksek the highest en yüksek
hard katı harder daha katı the hardest en katı
light hafif lighter daha hafif the lightest en hafif
bright parlak brighter daha parlak the brightest en parlak
cheap ucuz cheaper daha ucuz the cheapest en ucuz
ripe olgun riper daha olgun the ripest en olgun
narrow dar narrower daha dar the narrowest en dar
strong kuvvetli stronger daha kuvvetli the strongest en kuvvetli
NOT: “great” değer bakımından büyük, “big” hacim bakımından büyüktür. “Large” iri anlamında geniş, “wide” ise en olarak geniştir.
İki heceden daha uzun olan sıfatları daha ileri dereceye çevirmek için başına “more” edatı getirilir. En ileri dereceye çevirmek için ise sıfatın başına “the most” edatı getirilir.
beautiful                 güzel
  
important               önemli 
necessary               lüzumlu  
more beautiful       daha güzel           the most beautiful           en güzel
 
more important      daha önemli         the most important         en önemli 
more necessary      daha lüzumlu       the most necessary        en lüzumlu 
İleri ve en ileri dereceye çevrilirken belirli bir kurala bağlı olmayan yani düzensiz şekilde değişen sıfatları: 
good     iyi             better          daha iyi              the best           en iyi
 
bad      kötü          worse         daha kötü           the worst          en kötü
 
much    fazla          more          daha fazla           the most          en fazla
 
many    fazla          more          daha fazla           the most          en fazla 
little      az             less            daha az               the least          en az  
NOT: “Much” sayılamayan varlıklar, “many” ise sayılabilenler için kullanılır.
 
Sıfatların Cümle İçindeki Yeri
Sıfatlar cümle içinde tek başlarına özne (subject) yani işi yapan olamaz. Özne daima isim olur. Sıfatlar isim olan bir öznenin baş tarafında bulunurlar ve o ismi süslerler.  
A boy is sleeping in the room.
Bir çocuk odada uyuyor.  
A young boy is sleeping in the room.
Genç bir çocuk odada uyuyor.  
A book is on the table.
Bir kitap masanın üzerindedir.  
A green book is on the table.
Yeşil bir kitap masanın üzerindedir.
 
NOT: 
Bir veya herhangi bir anlamına kullanılan “a” veya “an” hiçbir zaman sıfatlarla ismin arasına giremez. Yani Türkçedeki gibi, iyi bir adam “good a man” olamaz, iyi bir adam demek istenirse, mutlaka, 
a good man                     iyi bir adam
 
a beautiful girl                güzel bir kız 
an historical building      tarihi bir bina,  denmesi gerekir. 
Sıfatlar isim cümlelerinde “direct object” (nesne) olarak tek başına da bulunabilirler. Bu durumda bir isimle birleşip, sıfat tamlaması olarak kullanılmaları gerekmez.  
Ali is clever.  The coat is wet
Ali akıllıdır.  Palto ıslaktır.
She is old.  Apples are ripe.
O yaşlıdır.  Elmalar olgundur.  
They are happy. This river is deep.
Onlar mutludur.  Bu nehir derindir. 
We are young.  Elephants are heavy.
Biz genciz.  Filler ağırdırlar.  
I am thirsty.  The tea is hot.
Ben susadım.  Çay sıcaktır. 
My father is fat. These roses are red.
Babam şIşmandır. Bu güller kırmızıdırlar.  
The book is white. These flowers are beautiful.
Kitap beyazdır.  Bu çiçekler güzeldirler.
 
Sıfatların Cümle İçindeki Kullanışları

Last night the stars were very bright.
Dün gece yıldızlar çok parlaktı.  
A large car can not pass through a narrow road.
Geniş bir otomobil dar yoldan geçemez.  
We like hot tea.
Biz sıcak çay severiz.  
I don’t like cold water.
Soğuk su sevmem.  
I am fat.
Ben şişmanım.  
I am a fat boy.
Ben şişman bir çocuğum.  
Şimdi birbirine eş değerde sıfatlara sahip iki ismin karşılaştırmasını gösteren karşılaştırma cümlelerini görelim.  
A
is
as
sıfat
as
B
Ahmet is as fat as Mehmet.
Ahmet, Mehmet kadar şişmandır.  
Ayşe is as beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzeldir.  
Olumsuzlarda,  
Ayşe is not as beautiful as Fatma. v
Veya “as” yerine “so” da kullanılabilir ve,  
Ayşe is not so beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzel değildir. Olabilir.  
Soruda da aynı iki şekil uygulanabilir.  
Is Ayşe as beautiful as Fatma?
Veya 
Is Ayşe so beautiful as Fatma?
Ayşe, Fatma kadar güzel midir?
Sıfatların Birbirleri ile Karşılaştırılmaları
Birbirinden Daha İleri Derecede Sıfatlara Sahip İki İsmin Karşılaştırmalı Çatısı
 
A is ileri derecede sıfat than B A
Ayşe is more beautiful than Fatma.
Ayşe, Fatma’dan daha güzeldir.  
My father is fatter than your father.
Benim babam, senin babandan daha şişmandır.  
İstanbul is larger than Ankara.
İstanbul, Ankara’dan daha geniştir (büyük).  
John is taller than Henry.
John,


comments powered by Disqus