POSSESSIVE PRONOUNS, İngilizcede iyelik zamirleri, Subject prono
Ders Dökümanları

» POSSESSIVE PRONOUNS, İngilizcede iyelik zamirleri, Subject prono

POSSESSIVE PRONOUNS

Bu zamirler, sahiplik bildirir ve nesnelerden önce kullanılır.

My benim
Your senin
His onun (erkekler için)
Her onun (bayanlar için)
Its onun
Our bizim
Your siziz
Their onların

 

İyelik zamirleri (Posessive Pronouns) ile ilgili örnek ifadeler:

He is my student. (O, benim öğrencim.)

It is your cat. (O, senin kedin.)

They are our friends. (Onlar, bizim arkadaşlarımız.)

This is her bag. (Bu onun çantasıdır.)

İyelik sıfatlarını (possesive adjectives) öğrenirken, bir isimle birlikte kullanıldıklarını, ismin önüne gelerek kime ait olduklarını öğrenmiştik. İyelik zamirleri ise, ismin yerine kullanılarak yine aidiyet bildirirler.

Örnek vermek gerekirse,

Tom’s car is black, mine is red.
(Tom’un arabası siyah, benimki kırmızı.

İngilizce’de yine zamir sayısı kadar, iyelik zamiri vardır. Sırasıyla yazalım.

I - mine (benimki)
you - yours (seninki)
he - his (onunki)
she - hers (onunki)
it - its (onunki)
we - ours (bizimki)
they - theirs (onlarınki)

Siz de aşağıdaki iyelik zamirlerini kullanarak benzer cümleler yazınız.
Farklı zamirler kullanmaya, ve mümkün olduğunca çok örnek cümle yazmaya özen gösteriniz.

Sahiplik sıfatları olarak bilinir .Bir kimseye bir şeyin ait olduğunu ifade etmekte kullanılır.

Subject pronoun Possessive adjective you -sen your-senin I-ben my -benim he-erkekler için o his-onun we-biz our-bizim it-cansızlar için o its-onun she-dişiler için o her-onun they-onlar their-onların

This is my internet site.
Bu benim internet sitem.

Bring your toys here.
Oyuncularını buraya getir.

I hate his look.
Onun görünüşünden nefret ediyorum.

She listens to her favorite singer.
Favori şarıkıcısını dinliyor.

I cut its edge.
Onun kenarını kestim.

Uyarı : “its” bir possesive pronoun dur ,” it’s” ise” it is” in kısaltmasıdır.Birbirinden farklı şeyler olduğunu bilin.

Possesive Pronouns/İngilizce İyelik Zamirleri
i ben My [may] benim You sen Your [yur] senin He o (erkek) His [hiz] onun She o (kadın) Her [hır] onun It o (cansız) Its [its] onun We biz Our [aur] bizim You siz Your [yur] sizin They onlar Their [dher] onların
His car (onun arabası)
My book (benim kitabım)
Your sister (senin kız kardeşin)
Our school (bizim okulumuz)
Her notebook (onun defteri)
Their house (onların evi)

İyelik zamirleri tek başına kullanılmazlar. Kendilerinden sonra mutlaka bir isim gelmelidir. Tek başına kullanılan zamirler ise aşağıdaki şekildedir.

mine - benimki
yours - seninki
his - onunki (erkek)
hers - onunki (bayan)
its - onunki (cansız ve hayvan)
ours - bizimki
yours - sizinki
theirs - onlarınki

Örnekler:

This is a car. (Bu arabadır)
This is my car. (Bu benim arabamdır.)
This is mine. (Bu benimkidir.)

This is your book. (Bu senin kitabındır.)
This is yours. (Bu seninkidir.)

This is our house. (Bu bizim evimizdir.)
This is ours. (Bu bizimkidir.)

PRONOUNS

(ZAMİRLER)Zamirler; ismin yerini tutan kelimelerdir. Zamirleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz:PERSONEL PRONOUNS

(ŞAHIS ZAMİRLERİ)

I /ay/: ben

You /yu/: sen

He /hi/: o (erkek)

She /şi/ : o (bayan)

It /it/: o (hayvan, eşya)

We /wi/: biz

You /yu/ : siz

They /dey/: onlar

Önemli: Personel Pronoun’lar cümlede özne olarak kullanılırlar.

Examples:

I like coffee.

He plays football. etc.

POSSESSIVE ADJECTIVES

(İYELİK SIFATLARI)


My /may/: benim

Your /yor/: senin

His /hiz/: onun (erkek)

Her /hör/ : onun (bayan)

Its /its/: onun (hayvan, eşya)

Our /aur/: bizim

Your /yor/ : sizin

Their /deyır/: onların

Possessive Adjectives’ler iyelik (sahiplik) bildiren sıfatlardır. Sıfatlar bir ismi niteledikleri içinde tek başlarına kullanılmazlar, kendilerinden sonra bir isim (noun) ile birlikte kullanılırlar.

Examples:

This is my pencil.

It is your car. etc.


POSSESSIVE PRONOUNS

(İYELIK ZAMIRLERİ)


Mine /mayn/: benimki(si)

Yours /yours/: seninki(si)

His /hiz/: onunki(si)

Hers /hörs/: onunki(si)

Its ------------------------

Ours /aurs/: bizimki(si)

Yours /yors/: sizinki(si)

Theirs /deyrs/: onlarınki(si)

Possessive Pronouns’lar iyelik (sahiplik) bildiren zamirlerdir ve tek başlarına kullanılırlar. Yani Possessive Adjectives’ler gibi kendilerinden sonra bir isim almazlar.

Examples:

This car is yours. (DOĞRU)

This car is yours car. (YANLIŞ)


This pencil is mine. (DOĞRU)

This pencil is mine pencil. (YANLIŞ) etc.

Possessive Pronouns-İyelik Zamirleri

Mine /mayn/: benimki(si)

Yours /yours/: seninki(si)

His /hiz/: onunki(si)

Hers /hörs/: onunki(si)

Its ------------------------

Ours /aurs/: bizimki(si)

Yours /yors/: sizinki(si)

Theirs /deyrs/: onlarınki(si)

Possessive Pronouns’lar iyelik (sahiplik) bildiren zamirlerdir ve tek başlarına kullanılırlar. Yani Possessive Adjectives’ler gibi kendilerinden sonra bir isim almazlar.

Examples:

This car is yours. (Doğru)

This car is yours car. (Yanlış)


This pencil is mine. (Doğru)

This pencil is mine pencil. (Yanlış) etc.


OBJECT PRONOUNS

(NESNE ZAMİRLERİ)


Me /mi/: bana, beni

You /yu/: seni, sana

Him /him/: onu, ona (erkek)

Her /hör/ : onu, ona (bayan)

It /it/: onu, ona (hayvan, eşya)

Us /as/: bizi, bize

You /yu/ : sizi, size

Them /dem/: onları, onlara

Önemli: Object Pronouns’lar cümlede nesne durumunda kullanılırlar.

Examples:

-Do you see Ahmet?

-No, I don’t see him.


REFLEXIVE PRONOUNS

(DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)


Myself /mayself/ ben kendim(i) (ben kendi kendime)

Yourself sen kendin(i) (sen kendi kendine)

Himself o kendi(ni) (o kendi kendine)

Herself o kendi(ni) (o kendi kendine)

Itself o kendi(ni) (o kendi kendine)

Ourselves biz kendimiz(i) (biz kendi kendimize)

Yourselves siz kendiniz(i) (siz kendi kendinize)

Themselves onlar kendilerin(i) (onlar kendi kendilerine)

Examples:

Cümlede özne ile nesnenin aynı kişi ya da aynı şey olduğunu bildirirler.

He hurt himself. (Kendini incitti)

She hurt herself. etc.

by” ile kullanıldığında tek başına yardım almadan anlamına gelir.


I always do my homework by myself.

(Ödevimi daima kendi kendime yaparım)


Cümlede özneyi veya nesneyi vurgulamak (bizzat kendisi anlamında) için kullanılır.

The teacher herself said that she liked me.

(Öğretmen beni sevdiğini bizzat kendisi söyledi)


Video Dersi:


comments powered by Disqus